top of page

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Sorumlulukları


Son birkaç yıldır gündemde olan İSG , işverenleri ve yöneticileri (işveren vekili olduklarından) bir çok konuda sorumlu tutmaktadır. 20/6/2015 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan da anlaşılacağı üzere işyeri sahipleri ve yöneticiler sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincindeler mi? Bence hayır. Kanunun çok iyi anlaşılmadığını ve getirdiği yükümlülüklerden işverenlerin haberdar olmadığı kanısındayım. Yaşadıklarımızdan çıkardım sonuç , ya farkında değiller yada daha kötüsü umursamazlar ve ciddiye almadıklarını düşünmek zorunda bıraktırıyor.

İşverenlerin İş Güvenliğin de ne tür sorumlulukları olduğunu şirket yöneticilerinin de müteselsil sorumluluktan ötürü aynı kapsamda değerlendirilecekleri noktasına dikkat çekmek istiyorum. Bu yazımda yorum yapmadan kanunda ki bazı maddeleri gündeme getirerek ,farkındalığınızı artırmak istiyorum.

6331 Sayılı Kanundan ;

Kanunun Amacı;

MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kanunda Geçen Tanımlar ;

MADDE 3-

1.g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

1.ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

1.h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

1.l) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

2.) İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır.

İşverenin Genel Yükümlülüğü

MADDE 4 –

1)İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe yoğunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Yukarıda paylaştığım bilgiler tamamen 6331 sayılı kanunda geçen maddelerdir, tabi bir de bu maddelerdeki sorumluluklarını yerine getirmeyen işverenler için idari para cezaları ve uygulamaları söz konusudur bir sonra ki yazımda da kanunda belirtilen bu yaptırımları sizlerle paylaşacağım.

‘’ Görünmez kaza dediğin senin görmediğindir’’

Herkese sağlıklı günler dilerim…

Siyami ERDÖNMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belge No 36883

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page