top of page

Yönetimlerde Olması Gereken 9 Temel Özellik

Yönetim; amaçların gerçekleşmesi için organizasyonda ki soyut ve somut kaynakların ( sermaye, insan, bilgi, emek, çevre, tabiat v.b) ortak hareket edebilmesini sağlayan sanatsal ve bilimsel davranışlardır.

Geçmişten günümüze gelen Yönetim Şekilleri değişerek, gelişmektedir.

 1. Klasik Yönetim

 2. Neoklasik Yönetim

 3. Modern Yönetim

 4. Sistem Yaklaşımı

 5. § Açık Sistem

 6. § Kapalı Sistem

 7. Durumsallık Yaklaşımı

 8. İç Faktörler ( İşgörenler, Amaçlar, Teknoloji kullanımı, örgüt yapısı)

 9. Dış Faktörler (Devlet, Yasalar, Rekabet, Tüketici Tutumları)

 10. Dinamik Yaklaşım

 11. Toplam Kalite Yönetimi

olarak sınıflandırılmaktadır.

Yönetimlerin Temel Özellikleri;

1.İnsansal Özellik: Yönetim Faaliyetinden bahsedebilmek için Yönetende, Yönetilende insan olmak zorundadır. Dolayısıyla insan Yönetimin asli unsurudur ve insanın sadece insanla olan ilişkisinde yönetimden bahsedilebilir. Yönetimin odağında insan bulunmaktadır.

2.Amaç Özelliği: Yönetim faaliyetin bahsedebilmek için mutlaka amaç veya amaçların olması gerekmektedir. Amaçları gerçekleştirme faaliyetine de yönetim denilmektedir. Genel amaçlar ve özel amaçlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk , Topluma faydalı olabilme gibi genel amaçlarla çelişmeden özel amaçlara da ulaşmaya çalışmaktır.

3.Grup Özelliği: Bir kişinin amaçlarına ulaşmak için uğraştığı işe yönetim denmez, ekonomik faaliyet denir. Yönetim olması için bir yönetici ve en azından bir yönetilen veya bir gruba ihtiyaç bulunmaktadır.

4.İşbirliği Özelliği: Arzulanan sonuca ulaşmak ve ilerlemek için işbirliği gerekmektedir. Bunun için beraberce çalışmaları ve yardımlaşmaları gerekmektedir.

5.İşbölümü ve Uzmanlaşma Özelliği: Yapılacak işler kriterler doğrultusunda bölümlere ayrılır, bu bölümlerde çalışanlar belli bir sürede uzmanlaşır. Bölümlerindeki uzmanların başarıları da toplamda işletmenin başarısını oluşturur.

6.Koordinasyon Özelliği: Bölümlerin oluşmasından bahsetmiştik işte bu bölümleri oluşturan işgörenler arasında çatışma olmaması için uyum içerisinde çalışılması gerekmektedir. Uyumun bozulduğu veya daha henüz istenilen düzeyde olmadığı durumlarda yönetim yetkisini kullanarak koordinasyonu sağlar.

7.Yetki Özelliği: İşgörenler işletmenin hedeflerine giderken yaşadıkları karar alma , iş yaptırma ve uygulama eylemlerinde yetkiye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bir çok işletmede çalışanların kendi isteğiyle uyumlu çalışabilmeleri çok az rastlanılan bir durum olduğundan yöneticilerin gerektiğinde kullanabilecekleri yetkileri olmalıdır.

8.Evrensel Özellik: Yönetim faaliyeti sadece işletmelerde, kar amacı güden firmalarda değil ; devlet kuruluşları, üniversite, vakıf, dernek ,hastane , cami , aile gibi bütün kurum ve kuruluşlarda vardır. Dolayısıyla tüm organizasyonlarda bulunan evrensel bir süreçtir.

9.Hiyerarşik Özellik: Yönetimde kargaşa olmaması için uyum içerisinde çalışanların aynı zamanda belli bir düzen içinde çalışabilmesi gerekmektedir. Bunun içinde hiyerarşik yapı kurulur kim kime bağlı kim kimden emir alacak kim kime sorumlu olduğu şeffaf görülür ve bilinirlikte olmalıdır.

Herbir özelliğin altını doldurmak ayrı bir yazı konusudur ancak tepeden konuya bakmak açısından bu aşamada başlıkların bilinmesi önemlidir.

Öne Çıkanlar
Son Yayınlananlar
Etiketlere Göre Arama
bottom of page